assessors laborals

Assessorament comptable i mercantil

Ens encarreguem de la comptabilitat d'empreses, autònoms i pimes. Realitzem totes les accions necessàries per a la inscripció i / o presentació d'escriptures i documents davant els organismes o registres que procedeixin. Els nostres serveis abasten la totalitat dels tràmits de gestoria assessoria mercantil que una societat pugui sol·licitar, des de la redacció del document, l'assistència davant notari fins a la presentació i inscripció d'aquest.


Comptabilitat:

Confeccionem i gestionem tots els aspectes comptables de la seva empresa, en compliment del Pla General Comptable. Comptabilitat per a autònoms, empreses, fundacions i associacions.

Anàlisi de balanços:

Estudi de balanços per tal de prendre correctament les decisions de gestió de l'empresa, apalancament financer, fons de maniobra, cost dels recursos propis.


Confecció de llibres oficials:

Confecció de balanços anuals, trimestrals i mensuals, compte de pèrdues i guanys, estat de canvi del patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu, comptes anuals i memòria. Presentació davant el Registre Mercantil.

Estudis i optimitzacions:

Estudi de liquiditat, cash-flow, ràtio de liquidat, cicle d'explotació. Estudi de les diferents ratios per tal de poder optimitzar l'estat de costos i l'ús i aplicació de recursos.


Constitució de societats:

Preparació de documentació per a la constitució de societats, confecció d'estatuts, presentació davant del Registre Mercantil, liquidació de l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Domiciliació de societats.